STOWARZYSZENIE \ O STOWARZYSZENIU

Nasze Stowarzyszenie istnieje od 2001 roku. Działa na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową i złożoną, zwłaszcza niemówiących na terenie kraju, a szczególnie województwa mazowieckiego.

Od 14 już lat propagujemy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej poprzez organizowanie konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, wydawanie publikacji, prowadzenie szkoleń non-profit dla nauczycieli/terapeutów zatrudnionych w placówkach specjalnych i integracyjnych, konsultacje udzielane rodzinom dzieci i osób dorosłych, użytkowników AAC.

Mając na celu jak najpełniejsze włączenie w życie społeczne osób z niepełnosprawnością, systematycznie uczestniczymy w różnego rodzaju projektach krajowych i europejskich oraz organizujemy wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne, obozy artystyczne, wycieczki dydaktyczne, imprezy sportowe, a także pomoc materialną i psychologiczną.

Współpracujemy z innymi organizacjami o podobnych celach statutowych, w tym: Stowarzyszeniem „Mówić bez słów"  www.aac.org.pl, Międzynarodową Organizacją ISAAC www.isaac-online.org, Fundacją „Akogo?" www.akogo.pl.

Nasza działalność zdecydowanie zmieniła sytuację osób z poważnymi zaburzeniami mowy lub jej brakiem w zakresie dostępu do właściwej terapii i nowoczesnej technologii.