DZIAŁALNOŚĆ \ WYDARZENIA

wrzesień 2012

Stowarzyszenie Rozumieją nas przystąpiło do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Działających Na Rzecz Osób Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Projekt współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „Sieć MPD". 

 

Celem naszej federacji jest: tworzenie warunków pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w mpd w życiu społecznym, podejmowanie działań na rzecz wyrównywania ich szans, inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób z mpd i ich rodzin.

Bardzo ważnym działem współpracy jest wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych z mpd, dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodnie z etyką zawodową, promowanie nowatorskich rozwiązań w sferze opieki społecznej, tworzenie zasad i modeli działania, a także standardów ich realizacji, tworzenie lobby organizacji, tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego, animowanie i rozwijanie obywatelskiej aktywności. Członkowie naszego Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w szkoleniach  i warsztatach podnoszących kompetencje w zakresie pracy z osobami niemówiącymi i z poważnymi zaburzeniami mowy oraz włączenia tej grupy osób w życie społeczne poprzez sport. Szczególnie cenne były warsztaty dla kadry zarządzającej NGO poświęcone metodom fundraisingu i promocji organizacji pozarządowych. 

 

           czytaj

 

 Biuletyn Federacji Organizacji Działających 

na rzecz Osób Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Sieć MPD